ฝึกบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการประเมินสุขภาพ ตรวจคัดกรอง เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค และให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ผู้ที่มีภาวะฉุกเฉิน และผู้ประสบอุบัติเหตุ-อุบัติภัย ภายใต้ขอบเขตกฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพพยาบาล