การพัฒนาความนำสมัยทางเทคโนโลยีด้วยแผนเชิงกลยุทธ์ การยกระดับองค์กรเพื่อการแข่งขันระดับโลก การพัฒนาและการใช้งานของแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์กร
Development an innovative strategic plan, reposition your company for global competition, and implementation of strategic and corporate plans in various organisations