พื้นฐานความรู้ด้านการจัดการความรู้ ความรู้ฝังลึกและความรู้ชัดแจ้ง และวงจรชีวิตการจัดการความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้างองค์ความรู้ การจัดหมวดหมู่ความรู้ การแบ่งปันความรู้ จริยธรรม และการจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมถึงคนที่สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง