ศึกษาความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาคเป้าหมายและปัญหา ในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การคำนวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ ดุุลยภาพ ตลาดเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อ และเงินฝืด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน