ศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในเอเซีย ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด แนวคิดและการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้น ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไทย การได้เปรียบในการแข่งขันเชิงการค้าระหว่างประเทศ