ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ คุณค่าของเงินตามเวลา การประเมินการลงทุน การประเมิน/คัดเลือกโครงการด้วยเทคนิคต่าง ๆ ทั้ง ในสภาวะปกติและสภาวะที่มีผลของเงินเฟ้อมาเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การเสื่อมราคาทางบัญชี และการวิเคราะห์ความไว