ความหมายของบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อการหล่อหลอมและการพัฒนาบุคลิกภาพ ภูมิหลังและการเลี้ยงดูที่มีผลต่อบุคลิกภาพ ความสำคัญของบุคลิกภาพกับการดำเนินชีวิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ การวัดและการประเมินบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่สมบูรณ์และบุคลิกภาพที่ผิดปกติ การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์