วัสดุเชิงประกอบที่เสริมแรงด้วยเส้นใยและอนุภาค กระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้น  โลหะเซรามิก และพอลิเมอร์ กรรมวิธีการขึ้นรูป การประยุกต์ใช้งาน กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบ สมบัติ ที่ขึ้นกับทิศทางของเส้นใยเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบ สมรรถนะของวัสดุเชิงประกอบ ความล้า แรง กระแทก รอยต่อ การออกแบบและการเชื่อมต่อวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นโลหะ เซรามิกซ์ และพอลิเมอร์