ความร้อน ของไหล การไหลของมวลในกระบวนการทางวัสดุ ความหนืด การไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบปั่นปุวน สมดุลมวล สมดุลพลังงาน การนา การพาและการแผ่รังสีความร้อน