การดำเนินโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุต่อเนื่องจากโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ 1 ให้เสร็จสมบูรณ์ การเขียนรายงานโครงงานวิศวกรรมวัสดุ การพูดนำเสนอรายงาน