ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การทดสอบและการวิเคราะห์สมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางเคมีของวัสดุโลหะ