รูปแบบ เนื้อหา และหน้าที่ ของนาฏศิลป์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาราม ฟิลิปปินส์
The study of the patterns, contextual and roles of dances in South East Asia: Burma, Thai, Lao, Cambodia, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei and Philippines.