รูปแบบเนื้อหา หน้าที่ และสุนทรียะของนาฏศิลป์สำคัญของโลก
The study of the world performing arts in terms of their contents, duties and aesthetics.