รายได้ประชาชาติและองค์ประกอบ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ การจ้างงาน ระดับราคาสินค้า ความสัมพันธ์ของเงินเฟ้อและการว่างงาน ทฤษฎีการบริโภคและการออม แบบจำลอง IS-LM แบบจำลองทีอาร์ (Toylor-Romer Model) ทฤษฎีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทานของเงิน นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แบบจำลองเศรษฐศาสตร์มหภาคในระบบเปิด ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดปัจจัย และการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐกิจมหภาคกับปัญหาทางเศรษฐกิจ
             National income and its components, national income determination theory, employment, price level, inflation and unemployment, consumption and saving theories, IS-LM model, economic growth theory, demand for and supply of money, monetary and fiscal policies, economic stabilization, macro models in an open economy, exchange rate system, factor market and application of macroeconomic theories to economic problems.