คุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติชีววิทยาของราดิโอนิวไคลด์ที่ใช้ทางการแพทย์ เภสัชจลนศาสตร์
ความจำเพาะในแต่ละอวัยวะและการกระจายทางชีวภาพ การประกันคุณภาพสารเภสัชรังสี
เทคนิคการวัดกัมมันตรังสี เทคนิคการตรวจที่ใช้และไม่ใช้ตัวทำรอย เทคนิคและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก การเลือกราดิโอนิวไคลด์ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างภาพ การควบคุมคุณภาพของภาพรังสี การวิเคราะห์ด้วยกัมมันตรังสีและกระบวนการที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ หลักการทั่วไปในการวิเคราะห์ด้วยกัมมันตรังสีในหลอดทดลอง การควบคุมคุณภาพ การสำรวจปริมาณรังสี กฎระเบียบเกี่ยวกับการสั่งซื้อ การขนส่งราดิโอนิวไคลด์ การเปิดผนึกหีบห่อและการกำจัดกากกัมมันตรังสี
Chemical, biological and radiochemical properties of radionuclides for medical uses,
pharmacokinetics, organ specificity and biological distribution, quality assurance of radiopharmaceuticals,
radioactive measuring techniques, tracer and non-tracer techniques, techniques and clinical applications,
choice of radiopharmaceuticals for imaging, quality control of radionuclide imaging, radioassay and related procedures in medicine, general principles of in vitro binging assay and clinical applications of
radioimmunoassays, radiation survey and monitoring, rules and regulation concerning purchasing,
transportation of radionuclide, opening package and radioactive waste disposal.