กระบวนการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเจ็บป่วย แบบแผนปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับร่างกาย รวมทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคม และทางกายภาพที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ มโนทัศน์ทางจิตวิทยาที่มีต่อความเจ็บป่วยและการมีสุขภาวะที่ดี