กฏข้อที่หนึ่งและกฏข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ความสมดุลในกระบวนการที่ความดันคงที่ พลังงานอิสระของกิบส์ อุณหภูมิ ความดัน ศักย์ทางเคมี สมดุลของผสมในสภาวะแก๊ส สมดุลระหว่างของแข็ง ของเหลวและแก๊ส แผนภูมิพลังงานของกิบส์ พฤติกรรมสารละลาย