"ความรู้และทักษะด้านระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากรองค์กรการรวบรวมข้อมูลและกระบวนการทางธุรกิจหลัก การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการวางแผนการใช้ทรัพยากรองค์กร การใช้งานการบำรุงรักษา และการใช้ต่อเนื่อง การเลือก และการตัดสินใจการใช้งาน และแนวทางในการเลือกติดตั้งระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากรองค์กร
               Knowledge and Skills relating to Enterprise Resource Planning (ERP) systems to provide an encapsulation of information and core business processes; risk analysis associated with ERP implementation, maintenance and on-going use and ability to make informed decisions concerning the adoption, selection and implementation of ERPs "