ทฤษฎีการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณจากภาวะสูงอายุ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูงอายุ การพัฒนาความผาสุก พฤฒพลัง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลต่อเนื่อง
Theory of aging, physical, mental, emotional, social and spiritual change due to aging process. Myth and reality of elder. The development of well-being, productive aging, and quality of life in aging. Nursing care for the elderly with acute and chronic health problems, family role and community of continuity care.