โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ ทฤษฎีควอนตัม ระดับของพลังงาน การถ่ายโอนอิเล็กตรอนอิสระ วัสดุกึ่งตัวนา สมบัติของวัสดุไดอิเล็กตริก สมบัติทางไฟฟูา แสง และแม่เหล็กของวัสดุ