คุณลักษณะและลักษณะเฉพาะของวัสดุเซรามิก ขนาดและรูปร่างของอนุภาค ความหนาแน่น โครงสร้างรูพรุน สารเติมแต่ง กระบวนการทาให้เกิดการตกตะกอนและกระจายตัว กลไกของอนุภาค วิทยากระแส การคานวณอัตราส่วนผสม การผสม การขึ้นรูป กระบวนการหลังการขึ้นรูป และกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก