การกำกับดูแลกิจการ แม่บท วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ มรรยาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร