พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและภูมิปัญญาของจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

Historical development of East Asia region in politics, economy, society and wisdom of the Chinese, the Japanese, and the Korean from ancient times to the present.