219432 การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส 2(1-2-3)
French Report Writing
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงความคิดเห็น หลักการเขียนรายงาน การจัดทำบรรณานุกรม และเรียบเรียงเป็นรายงานที่สมบูรณ์
Study of researching and documentation, information analysis, organization of ideas, reference as well as report writing.