วรรณกรรมปริทัศน์ การเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ การกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงงาน การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการดำเนินงานตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผน การเขียนรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมวัสดุ การนำเสนอโครงงาน