พฤติกรรมทางกลของวัสดุ พฤติกรรมการเสียรูปแบบยืดหยุ่นและแบบถาวร การทดสอบสมบัติทางกล ความไม่สมบูรณ์ของผลึก ทฤษฎีของดิสโลเคชัน กลไกการเพิ่มความแข็งแรง การแปรรูปแบบถาวรของวัสดุประเภทผลึกเดี่ยวและพหุผลึก การเสียรูปของวัสดุที่ไม่มีความเป็นผลึก การเสียรูปที่อุณหภูมิสูงของวัสดุที่มีความเป็นผลึก ความล้าของวัสดุวิศวกรรม การแตกหักและกลศาสตร์การแตกหัก