หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ของการแข็งตัวในกระบวนการหล่อขึ้นรูป การเตรียมน้ำโลหะ การหล่อแบบดั้งเดิมและแบบใกล้ร่างสุดท้าย กระบวนการทำกระสวนและแบบหล่อ การออกแบบ ระบบจ่ายน้ำโลหะ กลไกการแข็งตัวของโลหะ โครงสร้างทางจุลภาคและการควบคุมโครงสร้างทางจุลภาคของชิ้นงานหล่อ อิทธิพลของกระบวนการหล่อต่อโครงสร้างและสมบัติ ข้อบกพร่อง