เซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ระบบเลขฐานและรหัส การแทนเลขแบบส่วนเติมเต็มสอง การแทนเลขแบบอิงดรรชนี

Sets; functions; relations; number systems and codes; two’s complement number representation; floating-point number representation