"บทบาทของภาครัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีว่าด้วยสินค้าสาธารณะ วิธีการและปัจจัยที่กําหนดรายจ่ายของรัฐบาล รายจ่ายเพื่อคุ้มครองทางสังคมของรัฐ กระบวนการบริหารงบประมาณ ผลกระทบของงบประมาณรายจ่ายต่อระบบเศรษฐกิจ รายจ่ายของการคลังท้องถิ่น ผลของการใช้จ่ายของรัฐต่อหนี้สาธารณะ

Role of government in economic activities, theory of public goods, methods and determination of government expenditure, government expenditure for social protection, government budgeting procedures, impacts of government expenditure on the economic system, local government expenditure and repercussions of public debt "