สืบคนแนวคิด และทฎษฎีนโยบายสังคม ในระดับนานาชาติ โดยการเปรียบเทียบการกอตัวของนโยบายสังคม บทบาทอันซับซอนของรัฐบาลประเทศตาง ๆ องคกรเอกชนและผูแสดงทางสังคมอื่นๆ ที่มีตอการกอตัวของนโยบายสังคมตลอดจนการแจกจายบริการทางสังคม การจัดทำนโยบาย การใช และการประยุกตเทคนิคในการ วิเคราะหและจัดทำนโยบายสังคม