ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เน้นการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ