219103    ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆในการใช้ภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาไวยากรณ์ โดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน

219104 ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เน้นการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ