เครือข่ายและโทรคมนาคมดิจิตอลจากมุมมองทางการจัดการ หลักทฤษฎีและหลักเทคนิค เบื้องหลังเครือข่าย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ภัยคุกคามและการจัดการความมั่นคงของเครือข่าย Introduce digital telecommunications and networks from a management viewpoint, theoretical and technical foundations underlying the networks, and the issues related to networks’ environment.