แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีและกระบวนการขั้นตอนในการตรวจสอบบัญชี การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยการศึกษารวมถึงการศึกษาวิวัฒนาการ โครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตการสอบบัญชี หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการสอบบัญชี โครงสร้างของการปฏิบัติงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนเพื่อการตรวจสอบ การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐาน การปฏิบัติงานสอบบัญชีและสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งการกำกับดูแลการสอบบัญชี มาตรฐาการสอบบัญชีไทยและสากล กฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชีและการสอบบัญชี