แนวคิดและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจ ของผู้บริโภคและผู้ผลิต ภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ รายได้ประชาชาติ นโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ