บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ย ผลิตภัณฑ์ทาง การเงิน การดําเนินงานและบทบาทของสถาบันการเงิน รวมทั้งนโยบายของรัฐที่มีต่อสถาบันการเงิน และ ระบบการเงินในประเทศต่างๆ