เครื่องมือ เครื่องแก้ว และของเสียต่างๆที่เกิดจากห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิกหลักการการตรวจวิเคราะห์แบบปริมาณและ คุณภาพ วิธีการวิเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ น้ํายาวิเคราะห์และน้ํายาสําเร็จรูป การเลือกใช้สารมาตรฐานหน่วยและ ค่าอ้างอิงผลการวิเคราะห์ การประเมินวิธีการวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ศึกษาถึงความผิด ปกติในสภาวะต่างๆของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน การเผาผลาญกรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ สารประกอบ ไนโตรเจนและสารบิลิรูบิน ฝึกทักษะในการวิเคราะห์รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติของสารเหล่านี้ในสิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกาย