หลักการและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ที่เกิดขึ้นกับระบบต่างๆ ของร่างกาย ในภาวะภูมิคุ้มกันปกติ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลรวมถึงโรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ โดยครอบคุมถึงการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ทั้งวิธีเพาะเลี้ยงแยกเชื้อ การทดสอบความไวต่อยาของเชื้อแบคทีเรีย การจำแนกชนิด วิธีทางซีโรโลยี วิธีทางอณูชีววิทยา ที่มีใช้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์ผลกับความสัมพันธ์ทางคลินิก
            Principles and laboratory investigation for diagnosis of bacteria infection in organ, and hospital acquired infections, emerging and reemerging disease with conventional and advanced methods: cultivation technology, bacterial identification, bacterial susceptibility test, serology, and molecular method, including interpretation and clinical correlation