ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและเกี่ยวของกับสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยได้รับความเห็นชอบ และอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
Conduct research on a self-selected topic related to the field of French, approved and supervised by the undergraduate thesis advisers.