การประเมินภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการแบบองค์รวม และการฝึกปฏิบัติ การแปลผล การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ