ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัย เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
Fundamental knowledge on electricity, electronics, safety, educational technology and communication tools and equipment, computer hardware, analysis of problems and solutions to the problems, electric equipment and basic component of computers