การเชื่อมโยงแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการพยาบาล ฝึกการทำวิจัยทางการพยาบาล