"รูปแบบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน การค้าขาย และพัฒนาการทางเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่น โดยพิจารณาทั้งเศรษฐกิจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับภายนอกท้องถิ่น
Variations in economic, exchange, trade and economic development including development of local network, considering bother the formal and informal economy, as well as relationship between local and outside.
"