แนวคิดพื้นฐานและบทบาทหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูล ทางการตลาด และการวิเคราะห์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การกําหนดตลาดเป้าหมาย การแบ่งส่วนตลาด การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด การจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและการตลาดเพื่อสังคม

Concepts, functions and roles of marketing, marketing environment, marketing information, market analysis, consumer behavior, market segmentation, targeting and positioning strategies; marketing mix and CSR