แนวคิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก สิทธิเด็ก การพยาบาลแบบองค์รวมและยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ภาวะโภชนาการของเด็กในวัยต่างๆ หลักการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กทั้งในภาวะปกติและที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาด้านพัฒนาการ พฤติกรรมและสังคม และที่เบี่ยงเบนทางสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤต และระยะสุดท้ายการดูแลด้านจิตสังคมสำหรับเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล