การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงปัญหาต่าง ๆ  ในทางปฏิบัติของธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน เช่น ธุรกิจการเงิน การประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจนำเข้า – ส่งออก โรงแรมและโรงพยาบาล ธุรกิจขุดเจาะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ กิจการสาธารณูปโภค การสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจพาณิชยกรรมทางอิเล็คทรอนิค และธุรกิจรูปแบบใหม่