ศึกษาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงปัญหาต่างๆ ในทางปฏิบัติของธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน เช่น ธุรกิจการเงิน การประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจนำเข้า – ส่งออก โรงแรมและโรงพยาบาล ธุรกิจขุดเจาะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ กิจการสาธารณูปโภค การสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจพาณิชยกรรมทางอิเล็คทรอนิค และธุรกิจรูปแบบใหม่

        Revenue and expense acceptance, financial reporting and disclosure included problems of business which is specific in accounting and financial statement; financial business, insurance, real estate, import –export business, hotel and hospital business, exploratory business, public utility business, communication and telecommunications business, e–commerce and new form businesses