หลักและประโยชน์ของการบัญชี รูปแบบของธุรกิจ แนวความคิดขั้นพื้นฐานทางการบัญชีที่สำคัญ สมการบัญชี หลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชี การจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน หลักการทำงบประมาณในการดำเนินกิจการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          Characteristics and benefits of Accounting, Business Patterns, important basic concepts of accountancy, accounting equation, principles of parallel accounting, recording of accounting, making and analysis of budgets, budgets principles in the operation of tourism and hotel businesses.