การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมรายงานวิจัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ต่อที่ประชุมโดยการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
The course is emphasized on the capability of searching, reading and interpreting the scientific publications concerning the medical sciences. The students must capable of presenting and discussing about the papers of interest.