ประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ นับตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนาการของกลุ่มชนและวัฒนธรรม จนถึงสมัยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ อารยธรรมฮินดูและอารยธรรมมุสลิมในภูมิภาคเอเชียใต้ การขยายตัวทางการค้าและการแสวงหาอำนาจของตะวันตกในยุคเริ่มแรกและในยุคจักรวรรดินิยม กำเนิดลัทธิชาตินิยมในเอเชียใต้และการต่อสู้เพื่อเอกราช ตลอดจนการพัฒนาประเทศหลังได้รับเอกราช และบทบาทของกลุ่มประเทศเอเชียใต้ในสังคมโลกปัจจุบัน