ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methods) ระเบียบวิจัยกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งเทคนิคการกำหนดหัวข้อการกำหนดสมมติฐาน การเก็บข้อมูล วิธีการเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างการประมวลข้อมูล การออกแบบวิจัยการจัดทำแบบสอบถาม เครื่องมือและสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการอ้างอิง รวมทั้งฝึกทำแบบเสนอโครงการวิจัย