ความหมาย บทบาท องค์ประกอบและลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างของระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในองค์กร ประเภทของระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สิน ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาองค์กรและการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เช่น เครือข่ายสังคม คลาวด์คอมพิวติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศขั้นสูง การจำลอง หน่วยความจำแฟลชที่มีสภาพพร้อมใช้งาน การประยุกต์ใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีสีเขียว เป็นต้น